24 กุมภาพันธ์ 2552

คณิตศาสตร์ สรุปเรื่อง วงกลม

1. วงกลม

1. จุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = r

x2 + y2 = r2

2. จุดศูนย์กลาง (h , k) , รัศมี = r

(x - h)2 + (y - k)2 = r2

3. รูปทั่วไป x2 + y2 + Ax + By + C = 0


4. ความยาวเส้นสัมผัส1) เส้นสัมผัสลากจากจุด P(x1, y1) ภายนอกวงกลมไปยังจุดสัมผัส
และมีจุดศูนย์กลาง (h, k) , รัศมี = r

2) เส้นสัมผัสลากจากจุด P(x1, y1) ภายนอกวงกลมไปสัมผัสวงกลมที่มีสมการ
x2 + y2 + Ax + By + C = 0

5. สมการเส้นสัมผัสวงกลมมีจุดศูนย์กลาง (h, k) , P (x1 , y1) เป็นจุดสัมผัส

(x1 - h) (x - h) + (y1 - k) (y - k) = r2